Förtroendemän

Förtroendemannens uppgift är att reda ut de meningsskiljaktigheter mellan tjänsteinnehavare/arbetstagare och arbetsgivaren som medlemmen själv inte kan klara av. Vid behov får förtroendemannen hjälp av sina förtroendemannakolleger, Tehys regionbyrå eller centralbyråns intressebevakning.

Förtroendemannen upprätthåller och säkerställer arbetsfreden på arbetsplatsen när kollektivavtalet är i kraft. I undantagssituationer ger Tehys centralbyrå förtroendemännen separata instruktioner om deras ställning och uppgifter.

Förtroendemannen har tillsammans med fackavdelningen ett flertal möjligheter att påverka frågor som gäller personalen. Med samarbetsförfarandet säkerställs att personalen har möjlighet att påverka de beslut som gäller det egna arbetet och arbetsgemenskapen, då besluten bereds.

Samarbetsförfarandet omfattar alla väsentliga frågor som påverkar personalens ställning, såsom ändringar i serviceverksamheten, utvecklingsprojekt, ändringar i arbetsuppgifterna, arbetet eller utrymmena, överföringar från en uppgift till en annan, eller uppsägningar som beror på produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, eller permitteringar eller överföringar till deltid.

Hur löser man meningsskiljaktigheter gällande anställningsförhållandet?

Arbetstagaren och förmannen diskuterar först frågan med varandra. Om man inte kan lösa frågan eller nå en överenskommelse ber arbetsgivaren förtroendemannen om hjälp. Förtroendemannen tar omedelbart upp saken med förmannen.

Om frågan fortfarande inte kan lösas eller om förmannen inte har de befogenheter som krävs, ska förtroendemannen inom den privata sektorn förhandla med en arbetsgivarrepresentant.

Inom den kommunala sektorn begär fackavdelningens styrelse lokala förhandlingar. Parterna är då förhandlare utsedda av fackavdelningen och arbetsgivarens förhandlare.

Om man inte når en överenskommelse i de lokala förhandlingarna kan man:

- låta saken förbli oförändrad
- förhandla centralt, om det gäller exempelvis oenighet kring hur kollektivavtalet ska tillämpas
​- låta saken gå direkt till rättslig prövning, om det exempelvis gäller en olaglig uppsägning.

Inom den privata sektorn förhandlar Sote rf:s förhandlare centralt med representanter för arbetsgivarorganisationen. Inom den kommunala sektorn förhandlar Tehys förhandlare med den kommunala arbetsmarknadsorganisationens förhandlare.

Om man inte når en lösning ens vid centrala förhandlingar och frågan gäller innehållet i kollektivavtalet, kan man låta en arbetsdomstol lösa tvisten. Om det gäller exempelvis en olaglig uppsägning, lönefordringar eller kedjor av arbetsavtal, kan arbetstagaren dra arbetsgivaren inför tingsrätten för att få tvisten avgjord.

Tehy erbjuder sina medlemmar rättshjälp i sådana tviste- och brottmål som gäller fackavdelningens eller studerandeorganisationens medlemmars anställnings- och tjänsteförhållanden, yrkesutövning, studier eller praktik i Finland. Rättshjälpen täcker rättegångskostnaderna för skötseln av ärendet, utan självriskandel.

När kan jag kontakta förtroendemannen?
Kontakta förtroendemannen när du behöver råd i följande frågor: lönen, arbetstiden, semestern, semesterersättningen, sjuk- och föräldraledighet, anställningsförhållandet, arbetsavtal och anställningsvillkor. 

 

För anställda inom kommunen (Korsholm, Malax, Oravais, Vörå), ansvarar styrelsen för intressebevakningen.

Styrelsen

ao916@tehy.net

+358 (0)40 0230 916


För anställda inom OVPH:
Barbro Mattila, 
huvudförtroendeman
barbro.mattila@ovph.fi 
+358 (0)44 727 7358